جرثقیلهای بازویی گردان

   

   

   

 

موارد  کاربرد :

جرثقیلهای ستونی بازویی گردان در همه جا تقریبا نصب میشوند.این جرثقیلها معمولا برای نتاژ بالاتر، دهانه های بلندتر و دامنه گردش دورانی بیشتر نسبت به جرثقیل های بازویی دیواری پیشنهاد میگردد.

انواع اصلی جرثقیل های بازویی جهت انتخاب بگونه ذیل است.:

الف: جرثقیلهای ستونی بازویی دستی یا برقی.

ب: جرثقیلهای دیواری بازویی دستی یا برقی.

ج:  جرثقیلهای دوسر پین بازویی دستی یا برقی.

مشخصات کلی:

1          ظرفیت قابل طراحی و ساخت:

الف: جرثقیلهای ستونی بازویی دستی یا برقی: تا 15 تن.

ب: جرثقیلهای دیواری بازویی دستی یا برقی: تا 5 تن.

ج:  جرثقیلهای دوسر پین بازویی دستی یا برقی: تا 5 تن.

2          دهانه  قابل طراحی و ساخت:

الف: جرثقیلهای ستونی بازویی دستی یا برقی: تا 15 متر.

ب: جرثقیلهای دیواری بازویی دستی یا برقی: تا 6 متر.

ج:  جرثقیلهای دوسر پین بازویی دستی یا برقی: تا 9 متر.

3          ارتفاع استاندارد: تا 12 متر.

4          زاویه گردش دستی یا برقی: 200 الی 360 درجه

5          سرعت بالابری: دستی، تک یا دو سرعته.

6          سرعت حرکت روی تیر و گردش دورانی: دستی، تک یا دو سرعته.

7          استاندارد مرجع طراحی و ساخت : DIN ; FEM , AISC ; AWS

8          مقدار خیز سازه ای: L/150  الی L/450 وابسته به شکل سازه.

9          استاندارد رنگ آمیزی: زرد صنعتی کاترپیلاری RAL 10028

مشخصات فنی اختیاری:

1          میکروسوئیچ های حدی عرضی و طولی.

2          رنگ آمیزی اپوکسی.

3          سرعت های جابجایی بالا و استفاده از سیستم مبدل اینورتر.

4          عملکرد با دستگاه ریموت کنترلر.

5          تجهیزات حفاظت الکتریکی برای محیط های غیر معمول

6          استفاده از لودسل حفاظتی مکانیکی، اورلود مکانیکی حرکت دورانی و سیستم توزین بار.

7          قابلیت نصب ضربه گیر ها و ترمز مکانیکی حرکت دورانی.       

       

      

   

APPLICATION NOTES:

THE FREESTANDING JIB CRANES INSTALL ALMOST ANYWHERE, INCLUDING OUTSIDE.THESE FOUNDATION MOUNTED, FREESTANDING JIBS OFFER HIGHER CAPACITIES, LONGER SPANS, AND GREATER ROTATION THAN THE WALL MOUNTED JIB CRANES.THERE ARE VARIOUS JIB CRANE MODELS FROM WHICH TO CHOOSE:

GENERAL INFORMATION:

  1. FLOOR MOUNTED PILLAR TYPES.
  2. WALL AND COLUMN MOUNTED TYPES.
  3. TOP AND BOTTOM-SUPPORTED TYPES.

1      DESIGN AND FABRICABLE CAPACITY:

  1. FLOOR MOUNTED PILLAR TYPES: UP TO 15 TONS
  2. WALL AND COLUMN MOUNTED TYPES: UP TO 5 TONS
  3. TOP AND BOTTOM-SUPPORTED TYPES: UP TO 5 TONS

2      DESIGN AND FABRICABLE SPAN:

  1. FLOOR MOUNTED PILLAR TYPES: UP TO 15 m
  2. WALL AND COLUMN MOUNTED VERSIONS: UP TO 6 m
  3. TOP AND BOTTOM-SUPPORTED UNITS: UP TO 9 m

3      STANDRD HEIGHT: UP TO 12 m

4      ELECTRICAL OR MANUAL ROTATION ANGLE: 200 ~ 360 DEG.

5      LIFTING SPEEDS : MANUAL, SINGLE OR DOUBLE

6      MOVEMENT SPEEDS : MANUAL, SINGLE OR DOUBLE

7      MANUFACTURING AND DESIGN STANDARDS:

8      DIN, FEM, AISC, AWS D14.1…

9      DEFLECTIONS: L/150 ~ L/450 mm.

10    STANDARD PAINTING COAT: “CAT” SAFTEY YELLOW INDSTRIAL RAL 10028

OPTIONAL INFORMATION:

1      INSTALLATION OF TRAVEL AND TRAVERSE LIMITS SWITCHES.

2      SPECIAL PAINTING: EPOXY UP TO 100 MICRON.

3      INSTALLATION OF FREQUENCY INVERTER SETS.

4      INSTALLATION OF REMOTE CONTROLLERS.

5      INSTALLATION OF ELECTRICAL PROTECTION DEVICES FOR SPECIAL WORKING ENVIRONMENTS.

6      INSTALLATION OF DIGITAL WEIGHT INDICATORS, MECHANICAL PROTECTION LOAD CELLS AND MECHANICAL LOAD LIMITED DEVICES FOR SWIVELING MOTION.

7      INSTALLATION OF BOOM LOCKS AND ROTATIONAL STOPS PARTS AND EQUIPMENT.