اخبار و تصاویر جدید

نام مشتزی : صنایع پالایشگاهی.

نام پروژه : جرثقیل ستونی بازویی دستی دو تن و فونداسیون مربوطه.

مکان اجرا : جنوب ایران - هرمزگان

CLIENT: PETROCHEMICAL INDUSTRIAL COMPLEX.

PROJECT: PILLAR MANUAL JIB CRANE WITH REINFORCE CONCRETE FOUNDATION.

LOCATION OF OPERATION: SOUTH OF IRAN - HORMOZGAN

2
1


نام مشتزی : صنایع پتروشیمی.

نام پروژه : جرثقیل ستونی بازویی دستی دو تن و فونداسیون مربوطه.

مکان اجرا : جنوب ایران - عسلوییه

CLIENT: PETROCHEMICAL INDUSTRIAL COMPLEX.

PROJECT: PILLAR MANUAL JIB CRANE WITH REINFORCE CONCRETE FOUNDATION.

LOCATION OF OPERATION: SOUTH OF IRAN - ASALOUYEH

صنايع پتروشيمي ايران
شرکت صنايع پتروشمي