اخبار و تصاویر جدید

نام مشتزی : شرکت پتروشیمی جم.

نام پروژه : جرثقیل ستونی بازویی دستی دو تن و فونداسیون مربوطه.

مکان اجرا : جنوب ایران - عسلوییه

CLIENT: JAM PETROCHEMICAL COMPLEX.

PROJECT: PILLAR MANUAL JIB CRANE WITH REINFORCE CONCRETE FOUNDATION.

LOCATION OF OPERATION: SOUTH OF IRAN - ASALOUYEH